Skargi na działalność Policji - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi na działalność Policji

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, została uregulowana w niżej wymienionych przepisach prawa powszechnego:

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw Nmer 78, pozycja 483, z późniejszymi zmianami);
  • Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 267);
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dziennik Ustaw Numer 5, pozycja 46).

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i niedysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, przy czym te niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim można składać skargi i wnioski:

  1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem 47 79 45 228
  2. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.kpp_krosno@go.policja.gov.pl
  3. Pocztą tradycyjną na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

        ulica Sienkiewicza 22

        66-600 Krosno Odrzańskie

       telefon 47 79 45 200

        4. Za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej  elektroniczny formularz 

Skargi i wnioski dot. działalności Policji, należy kierować do właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego, ale można je także składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

* * *

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim odbywa się każdego dnia w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim lub jego I Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.00. Telefon: 47 79 45 200

 

W przypadku, gdy dzień przyjęć jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:    

Wniosek kierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich może zostać złożony pisemnie, ustnie, za pomocą formularza elektronicznego

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674
REGON: 012093073

telefon (+ 48 22) 55 17 700
faks. (+ 48 22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek – piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ulica Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02 (+ 48) 58 764 73 02 (+ 48) 58 764 73 02 (+ 48) 58 764 73 02
faks (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06  (+ 48) 58 764 73 06 (+ 48) 58 764 73 06  (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godzinach 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godzinach 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ulica Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800 (+ 48 32) 72 86 800  (+ 48 32) 72 86 800 (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ulica Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115 (+ 48) 71 34 69 115  (+ 48) 71 34 69 115  (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100  (+48) 71 34 69 100 (+48) 71 34 69 100 (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Metryczka

Data publikacji : 17.02.2010
Data modyfikacji : 03.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Norbert Marczenia
Osoba udostępniająca informację:
Norbert Marczenia
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kulka

Nawigacja

do góry