Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie petycji

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania

w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona w interesie:

 1. publicznym,
 2. podmiotu wnoszącego petycję,
 3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
 3. oznaczenie adresata petycji,
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w punkcie 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1 ustawy o petycjach.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot ten, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgoda jest dołączana do petycji.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

                                 ulica Sienkiewicza 22
                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 • osobiście – w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji, przy ulicy Sienkiewicza 22 w godzinach 8.00 – 15.00
 • faksem – na numer: +48 47-794-52-15, lub +48 47-794-52-05
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat.kpp_krosno@go.policja.gov.pl

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym wyżej terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Pouczenia RODO:

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim

Kontakt:
ulica Sienkiewicza 22, 66-600 Krosno Odrzańskie

Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.krosno@go.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • nie będą wykorzystywane w celu profilowania

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2015
Data modyfikacji : 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Kulka
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kulka
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kulka
do góry