Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwa jest jednostka Policji może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1.       wysłanie maila pod adres: dyzurny.kpp_krosno@go.policja.gov.pl,

2.       przesłanie informacji faksem pod numer: +48   47-794-52-15

3.      wysłanie wiadomości sms i mms pod numer 519 534 752.

            4.       platforma ePUAP:     ePUAP

dostępne usługi:

- pismo ogólne do podmiotu publicznego

- skargi, wnioski, zapytania do urzędu

- uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej

- zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer permit)

 

Pomoc osoby przybranej

 

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 182 poz. 1228).

Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu. bezpłatne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Rejestr tłumaczy języka migowego

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1.       imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2.       imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3.       rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4.       propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),

5.       kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6.       preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz. i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012r przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:

1. Skorzystać w kontaktach z Komendą Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

Metryczka

Data publikacji : 20.10.2014
Data modyfikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Więcko
Osoba udostępniająca informację:
Robert Więcko ZŁiI
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kulka
do góry