Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W dniu 16 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dziennik Ustaw 2016 pozycja 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Co oznacza pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"?

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Główne założenia nowelizacji ustawy

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji . Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej lub poprzez złożenie stosownego wniosku.

Kiedy obowiązuje nas tryb wnioskowy?

 Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadku gdy:

 1. informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w punkcie  1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
ulica Sienkiewicza 22
66-600 Krosno Odrzańskie

e-mail: sekretariat.kpp_krosno@go.policja.gov.pl

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z ustawą, Komendant Powiatowy Policji może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim:

 • zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim";
 • zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji;
 • zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim danej informacji, o ile została ona określona;
 • zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom;
 • zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Zakres odpowiedzialności Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim za przekazywane informacje 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

 

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNYCH

Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2011 roku, Numer 204, pozycja 1195) od dnia 29 września 2012 roku.


OPŁATY

Uprzejmie informujemy, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Opłata może być pobrana od wnioskodawcy jedynie wówczas, gdy informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.

Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:

 • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych;
 • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych;
 • koszty materiałowe(na przykład papier, nośniki informatyczne);
 • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

 

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2012
Data modyfikacji : 05.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kulka
do góry