Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2011 r., Nr 204, poz. 1195), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.

...  nowelizacja ustawy (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195)>>

Polska, będąc jednym z Państw Członkowskich UE implementowała do własnego porządku prawnego Dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i wdrożyła w życie przepisy stanowiące o ponownym wykorzystaniu informacji pochodzącej z sektora publicznego, przez sektor prywatny. Celem i głównym założeniem niniejszej dyrektywy było poszerzenie możliwości pozyskiwania informacji pochodzących z sektora publicznego, który zbiera, produkuje i rozpowszechnia szeroki zakres informacji. Dyrektywa miała pomóc w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i naukowego, a także pomagać w uzyskiwaniu dostępu do nowych sposobów pozyskiwania wiedzy. Prawo unijne miało pomóc krajom członkowskim, aby przynajmniej w minimalnym stopniu ujednolicić i zharmonizować reguły i praktyki odnoszące się do wykorzystania zasobów informacyjnych sektora publicznego.

 
Co oznacza pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"?
 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Główne założenia nowelizacji ustawy
 
Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji . Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie stosownego wniosku.
 
Kiedy obowiązuje nas tryb wnioskowy?
 
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadku gdy:
 
1)        informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania;
 
2)        wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.
 
 
Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować na adres:
 
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
 
ul.Sienkiewicza 22
66-600 Krosno Odrzańskie
e-mail: sekretariat.kpp_krosno@go.policja.gov.pl
 
 
 
WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
 
Zgodnie z ustawą, Komendant Powiatowy Policji może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim
 
1.      zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim";
 
2.      zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji;
 
3.      zobowiązuje sie do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim danej informacji, o ile została ona określona;
 
4.      zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom;
 
5.      zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.
 
Zakres odpowiedzialności Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim za przekazywane informacje 
 
 
Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.
 
 
CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNYCH
 
Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195) od dnia 29 września 2012 roku.
 
 
OPŁATY
 
Uprzejmie informujemy, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
Opłata może być pobrana od wnioskodawcy jedynie wówczas, gdy informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.
 
Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:
 
-        liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych;
 
-        czas pracy poświęcony na przygotowanie danych;
 
-        koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne);
 
-        koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2012
Data modyfikacji : 10.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Grycan
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Grycan
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kulka
do góry