Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim

SKŁADNICA AKT KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  usytuowana jest w strukturach Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Krośnie Odrz.

 

Adres siedziby:

Składnica Akt KPP w Krośnie Odrzańskim

ul. Sienkiewicza 22, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel.(68)-383-31-78

Składnica Akt Komisariatu Policji w Gubinie

SKŁADNICA AKT KOMISARIATU POLICJI W GUBINIE usytuowana jest w strukturach Zespołu Prezydialnego KP Gubin:

 

Adres siedziby:

Składnica akt KP w Gubinie

ul. Różana 1, 66-660 Gubin

   tel. (68)-476-34-31

 

    Składnica akt w KPP w Krośnie Odrzańskim, podporządkowana jest Komendantowi Powiatowemu Policji. Zasób archiwalny KWP stanowią akta wytworzone przez:

·         jednostki byłej Milicji Obywatelskiej w Krośnie Odrzańskim z okresu od 1946 r. do 31 lipca 1990 r.;
·         komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji we Krośnie Odrzańskim - do chwili obecnej.

 Składnica akt w KP w Gubinie, podporządkowana jest Komendantowi Komisariatu Policji w Gubinie.  Zasób archiwalny KWP stanowią akta wytworzone przez:

·         jednostki byłej Milicji Obywatelskiej w Gubinie z okresu od 1968 r. do 31 lipca 1990 r.;
·         komórki organizacyjne Komisariatu Policji w Gubinie - do chwili obecnej.
Podstawowym zakresem działań Składnicy akt KPP w Krośnie Odrzańskim i KP w Gubinie, jest obsługa własnej instytucji, poprzez wykonywanie następujących zadań:

-        gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,
-        wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,
-        sporządzanie kserokopii dokumentów,
-        prowadzenie działalności informacyjnej,
-        udostępnienia dokumentacji archiwalnej,
-        brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania.
 
Dokumentację zgromadzoną w Składnicach akt  KPP w Krośnie Odrzańskim i KP Gubin udostępnia się do celów:

-        służbowych,
-        naukowo - badawczych,
-        publicystycznych,
-        innych.

W celu uzyskania pozwolenia wglądu do akt archiwalnych Policji, należy złożyć pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego  Policji w Krośnie Odrzańskim bądź Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-        imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
-        nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
-        określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia;
-        cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

W przypadku udostępniania akt do celów naukowo-badawczych, od zainteresowanej osoby wymaga się przedłożenia zaświadczenia z uczelni.
Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
Wiadomości uzyskane z udostępnionej dokumentacji nie mogą być wykorzystane w sposób lub celach naruszających obowiązujące prawo.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika składnicy akt. Miejsce udostępniania dokumentacji obejmującej zasób archiwalny jednostek  b. RUSW i KPP w Krośnie Odrzańskim, stanowi siedziba Składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, usytuowana w obiekcie przy ul. Świerczewskiego 17 a miejscem udostępniania dokumentacji obejmującej zasób archiwalny jednostek  b. RUSW i KP w Gubinie, stanowi siedziba Składnicy akt Komisariatu Policji w Gubinie przy ul. Różanej 1.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określają:

-        Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173);
-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w prawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);
-        Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42);
-        Zarządzanie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

Metryczka

Data publikacji 25.01.2013
Data modyfikacji 10.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Grycan
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Grycan
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kulka
do góry