Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej krośnieńskiej Policji figurującej pod adresem: bip.krosnoodrzanskie.kpp.policja.gov.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-26

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie opublikowano dokumenty, które:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Deklarację sporządzono w dniu 22.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Dariusz Granda, adres poczty elektronicznej dariusz.granda@go.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 794 52 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim jest komisarz Justyna Kulka, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Kontakt z koordynatorem możliwy jest pod numerem telefonu: 47 794 52 28 oraz za pośrednictwem skrzynki mailowej: justyna.kulka@go.policja.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy  ulicy Sienkiewicza 22 w Krośnie Odrzańskim. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Ponadto na budynku i przed nim znajduje się podświetlony napis Policja, a przy wjeździe na parking stoi policyjny podświetlony pylon.
Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień, obok którego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, wyposażony w poręcze. Przy drzwiach wejściowych do budynku, które otwierają się automatycznie, znajduje się domofon.

W holu głównym, na wprost drzwi wejściowych, usytuowany jest punkt recepcyjny, natomiast na prawo, stanowisko kierowania oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim który w momencie braku osoby dyżurującej w punkcie przyjęć interesantów pełni rolę osoby informującej. Osoby pełniące dyżur w punkcie recepcyjnym, jak również oficerowie dyżurni nie są przeszkoleni w zakresie języka migowego. Biuro przepustek jest wyposażone w aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, których otwarcie możliwe jest tylko za pomocą karty magnetycznej. W holu głównym budynku komendy, na lewo drzwi głównych znajduje się pomieszczenie do przyjmowania interesantów.
Dostęp na wszystkie kondygnacje budynku umożliwia winda znajdująca się po prawej stronie, za drzwiami otwieranymi za pomocą karty magnetycznej. Do dalszych części obiektu prowadzą także schody, wyposażone w poręcze po obu stronach, znajdujące się na końcu korytarza, za drzwiami otwieranymi za pomocą karty magnetycznej. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów oznakowane są taśmą ostrzegawczą (żółto-czarną).

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta usytuowana z lewej strony punktu recepcyjnego przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszającym się na wózku. Taka toaleta znajduje się również na I piętrze budynku i usytuowana jest w pobliżu sekretariatu głównego.
Na parkingu przed budynkiem komendy w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Sienkiewicza wyznaczono 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów) , a także dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
W budynku istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online, z wykorzystaniem terminali DX80.
Połączenie z Policją, z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online, możliwe jest także poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony internetowej e-usług Policji
 

Komisariat Policji w Gubinie

Komisariat Policji w Gubinie, znajduje się przy ulicy Różanej 1 w Gubinie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody o 5 stopniach oraz rampa umożlwiająca wjazd osobom poruszającym się na wózku. Schody i rampa wyposażone są w poręcze. Przy wejściu na schody znajduje się domofon. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
W holu głównym, na wprost drzwi wejściowych, usytuowany jest punkt recepcyjny, natomiast na prawo wejścia głównego, stanowisko kierowania dyżurnego Komisariatu Policji w Gubinie, który pełni rolę osoby informującej. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku nie są przeszkolone w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu,  w tym do pomieszczenia do przyjmowania interesantów usytuowanego na parterze budynku, zabezpieczone jest drzwiami, których otwarcie możliwe jest tylko za pomocą kodu.  

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszającym się na wózku znajduje się na parterze, po prawej stronie za drzwiami umożliwiającymi przejście do dalszych części budynku. Dostęp na wszystkie kondygnacje budynku umożliwiają schody wyposażone w poręcze zamontowane po jednej stronie schodów, znajdujące się na końcu korytarza, za drzwiami otwieranymi za pomocą kodu. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów oznakowane są taśmą ostrzegawczą (żółto-czarną). W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów). W budynku nie ma dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego.

Brak możliwości załatwienia sprawy w Komisariacie Policji w Gubinie z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 26.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kulka
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kulka

Nawigacja

do góry